1,2-Benzenedicarboxamide,N2-[1,1-dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-3-iodo-N1-[2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-
suppliers

Synonyms: Belt; Flubendiamide;NNI 0001; RIL 038; Synapse; Synapse (insecticide); Takumi