1-Butanamine,N-methyl-4-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-
suppliers

Synonyms: 4-(o-Benzylphenoxy)-N-methylbutylamine;Bifemelane